top of page

תקנון 

תקנון זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין נטורל ביוטק בע"מ ח.פ 514916105 ובשמה המסחרי "איטלס" )להלן: "החברה") ובין ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בין אם הוא עושה שימוש בעצמו בין אם באמצעות הפעלת רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו (להלן: "המשתמש/ים") המבצע ו/או הגולש ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר האינטרנט https://www.eatless.co.il/ ו/או URL ו/או כתובת אחרת המשמשת את החברה )להלן: "האתר"(;

 

אנא קראו בעיון ובקפידה את ההוראות והתנאים המפורטים להלן, שכן כל משתמש מצהיר, כי הוא קרא את תקנון זה, הבין אותו, מסכים לכל הוראותיו ומתחייב כי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה. "פעולה" הגדרתה – גלישה באתר, שימוש באתר, השתתפות בפעילות שתבצע החברה באתר, רכישת מוצר או שירות באתר.

 

כל מקום שבתקנון זה הפנייה היא בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, ולהיפך. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

 

המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה ומעלה ובעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה בתקנון זה. המשתמש מצהיר כי הוא בעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתמש פועל בעבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתמש מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.

 

כל האמור בתקנון להלן כפוף להוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 

 1. כללי

  1. תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש והחברה וביצוע פעולות ו/או גלישה באתר על ידי המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון זה ולתנאיו.

  2. ככל ומשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר.

  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או לחסלו ו/או לשנות את כל אחד ממאפייניו, השימוש בו, מראהו וזמינות התוכן המופיע בו, בכל עת ומכל טעם.

  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים באתר תתאפשר למשתמש אשר ביצע הרשמה לאתר ומסר את הפרטים אשר ייקבעו על ידי החברה. כדוגמת: שם מלא, מספר זהות, טלפון, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אם המשתתף הנו חברה, הוא יידרש למסור פרטים נוספים כדוגמת שם חברה ומספר חברה.

  5. מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית, המקימה לחברה זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסרם, וכן לשיפוי מלא ממוסרם על כל נזקיה הישירים והעקיפים.

  6. ככל ולא צוין במפורש אחרת, האתר על מלוא תוכנו, חזותו והרכבו הנו קניינה הרוחני הבלעדי של החברה.

  7. הדין החל על תנאי השימוש באתר הנו הדין הישראלי. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר ו/או לאמור בתקנון זה.

 2. רכישת מוצרים באתר

  1. על מנת שיהיה בידי החברה לספק למשתמש אשר רכש מוצר באתר (להלן: "הרוכש") את המוצר שרכש, על הרוכש למסור את פרטיו באופן תקין ומלא, לרבות מלוא הפרטים הדרושים לחברה לצורך קבלת תשלום מאת הרוכש בגין רכישת המוצר ואספקת המוצר למשתמש.

  2. במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש, או טעות בכל דבר או עניין אחר, תהא החברה רשאית לבטל את הזמנת הרוכש.

  3. החברה אינה מתחייבת לזמינות במלאי החברה של כל המוצרים המופיעים באתר ומודיעה, כי מעת לעת, חלק מן המוצרים המוצגים באתר אזלו ממלאי החברה, ככל והמוצר אזל באופן מלא ממלאי החברה הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה שביצע. ככל והמוצר אזל באופן חלקי, תסופק לרוכש הכמות הקיימת והוא יחויב בתשלום בגין חלקה היחסי ואך ורק בגין המוצרים שיסופקו לרוכש. החברה תהא רשאית להציג לרוכש מוצרים חליפיים דומים, בהתאם לשיקול דעתה ולהציע לרוכש לרכוש אותם חלף הזמנתו.

  4. התשלום הסופי עבור ההזמנה בכללותה יוצג במטבע הישראלי שקל חדש בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי משלוח ככל וישנם. החברה שומרת על זכותה לשנות את מחירי המוצרים באתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות מתן הודעות על מבצעים והנחות לתקופה קצובה. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר במועד התשלום.

  5. למען הסדר הטוב יובהר, כי אם לא הושלמה רכישה בביצוע תשלום, החברה אינה מתחייבת לשמור על מחיר מוצר הנמצא ב"סל הקניות" של המשתמש באתר.

  6. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים בתקן PCI . על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לאפשר תשלום באמצעות העברה בנקאית באישור נציג שירות שתבוצע ישירות לחשבון בנק של החברה, ואף תהא רשאית לדרוש עמלות טיפול בקשר לאופן תשלום זה ו/או לדרוש כל מידע נוסף בקשר לרוכש על מנת לאפשר אופן רכישה שכזה. באחריות הרוכש לוודא את תקינותה של ההעברה הבנקאית, וכן לוודא כי התקבלה בידי החברה בקשר להזמנה שביצע הרוכש. 

  7. בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתמש ו/או הרוכש במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה.

  8. היה ועסקה בכרטיס אשראי שנימסר על ידי משתמש, סורבה על ידי חברת אשראי ו/או תאגיד בנקאי, העסקה תבוטל. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  9. לפני רכישה של בנית תכנית הרזיה על ידי דיאטנית יש למלא שאלון רפואי, ואישורו על ידי הצוות הרפואי המקצועי בחברה, שאלון בריאות שנדחה או שלא מולא כלל על ידי המשתמש, תבוטל הזמנתו. 

  10. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  11. רכישת מוצר באתר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הרוכש. במקרים בהם נדרשת הכנת המוצר ו/או הכנת תרכובת של מוצר/ים לאחר אספקתם, האחריות על ההכנה ו/או ההתקנה תחול על הרוכש בלבד, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין נזקים שנגרמו למוצר ו/או לצדדים שלישיים בגין הרכבת ו/או התקנת המוצר/ים.
    

 3. מדיניות אספקה ומשלוח

  1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, בהתאם לבחירת הרוכש במהלך ביצוע הרכישה באתר: משלוח באמצעות חברת שליחויות או איסוף עצמי ממשרדי החברה בשעות הפעילות המפורסמות באתר ובכפוף לתיאום מראש.

  2. מועד האספקה הינו מועד משוער ויתחיל להימנות רק לאחר מתן אישור עסקה על ביצוע התשלום בגין המוצר מחברת האשראי. החברה אינה אחראית על כל עיכוב במסירת המשלוח שנגרם כתוצאה מהזנת פרטים לרבות כתובת שגוים או חלקים. 

  3. גובה דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה, משקל החבילה ויעד המשלוח. פרטי עלויות המשלוח מפורטות באתר ומתעדכנות מעת לעת.

  4. האחריות על נכונות והתאמת פרטי היעד למשלוח הינה על הרוכש. במסירת פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להבטיח כי המוצר יגיע ליעדו. במקרה שהמוצר יחזור לחברה בשל פרטים שגויים שמסר הרוכש או בשל אי-איסוף המוצר, יחויב הרוכש בעלות המשלוח. ככל והמשלוח הינו לכתובת עסקית יש לציין את שם החברה ליד שם הרוכש.

  5. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י בעל האתר ואינם בשליטתו והמשתמש והרוכש מצהירים כי לא תהיה להם כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה.

  6. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועי כוח עליון כהגדרתם בתקנון זה.
    

 4. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

  1. לא תתאפשר החזרת המוצרים שהחוק ונוהלי משרד הבריאות אוסרים על החזרתם, לרבות, טובין, תרופות, תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981), ציוד רפואי מתכלה, וכן תכשירים לאחר שנמסרו לרוכש, מלבד במקרים של טעות במשלוח.

  2. במידה והמשלוח יצא וטרם נמסר ללקוח תינתן אפשרות לביטול בכפוף לכך שהחברה טרם חויבה בדמי משלוח.

  3. במקרה המפורט לעיל, תינתן הודעה על ביטול עסקה בכתב, בדואר רשום אשר תישלח למשרדי החברה בכתובת: שלם 3 ברמת גן ו/או בהודעה שתימסר לחברה בכתובת הדוא"ל: sales@eatless.co.il ו/או באמצעות קישור ייעודי בעמוד הראשי של האתר בכתובת: https://www.eatless.co.il/contact . הודעה על ביטול עסקה בכפוף לאמור לעיל, בתוך 14 יום ממועד ביצוע הרכישה.

  4. בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, שם המוצר, תאריך הרכישה, אמצעי התקשרות עימו, העתק חשבונית או סרט קופה, או פתק החלפה המעידים על רכישת המוצר מהחברה או ככל שהמשתמש מציין שאינם בידיו, כל הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

  5. משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בסעיף 14ג לחוק, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד רכישת המוצר ו/או מסירת הפרטים ובתנאי שבמהלך ביצוע הרכישה התקיימה שיחה טלפונית או פרונטלית בין העוסק לצרכן.

  6. החזרת מוצר תעשה בהגעת הרוכש או מי מטעמו למשרדי החברה בשעות פעילותה בכתובת: שלם 3 ברמת גן, כאשר המוצר לא נפגם והוא באריזתו המקורית ולו תצורף חשבונית רכישתו. במקרים חריגים תתאפשר החזרת מוצר באמצעות משלוח בדואר רשום.

  7. לא תתאפשר החזרת מוצר שעלותו הינה פחות מ-50 ₪.

  8. בביטול עסקה והחזרת מוצר, יישא הרוכש בדמי ביטול עסקה בגובה 5% מעלות רכישת המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

  9. במקרה של רכישה באמצעות כרטיס אשראי, ככל וחברת כרטיסי האשראי או גוף סליקה אחר גבו מהחברה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, הרוכש יישא בתשלום העמלה.

  10. במידה ונדרש שהחברה תאסוף את המוצר יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים לדמי הביטול לעיל בעלות של 50 ש"ח כולל מע"מ כתלות בנפח המוצר ובמיקום איסוף המוצר.  במקרה זה ההחזר הכספי יבוצע לאחר בדיקת תקינות המוצר ואריזתו ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.
    

 5. מועדון הלקוחות:

  1. בעת ההרשמה לאתר, המשתמש מצטרף אוטומטי למועדון הלקוחות של החברה.

  2. בעת רכישת מוצר באתר, הרוכש מצטרף באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של החברה. 

  3. במידה ומשתמש ו/או רוכש אינו רוצה להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, על המשתמש לשלוח הודעה על כך לכתובת דוא"ל: sales@eatless.co.il.
    

 6. שירות לקוחות:

  1. שירות לקוחות טלפוני יינתן למשתמשים במספר טלפון: 2635*, בווצאפ: 058-7112686 ובאמצעות דוא"ל לכתובת: Sales@eatless.co.il

  2. מחלקת שירות לקוחות עושה מאמצים לטפל בהקדם ובתוך 48 שעות בכל הפניות הקשורות לתפעול  האתר.

  3. פניות חריגות יטופלו בתוך 7 ימי עסקים.

  4. הפניות לחברה מטופלת ע"פ סדר העבודה בהתאם למועד קבלת הפניה בחברה.

  5. בפנייה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה, ייתכן והשיחות עם נציג השירות של החברה יוקלטו, לצורך בקרת איכות ושיפור השירות.
    

 7. אחריות

  1. החברה אינה מספקת אחריות למוצרים, אחריות למוצרים תסופק על ידי היצרן ובהתאם למדיניותו.

  2. החברה אינה יצרנית המוצרים המשווקים באתר, ולא תישא באחריות בשום מקרה של נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב השימוש במוצר הנרכש באתר.

  3. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש לקוי ו/או שאינו סביר במוצר ו/או תחזוקה לקויה של המוצר, לרבות, חשיפת מוצר לטמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה, אש גלויה, ניקויו ושטיפתו באמצעי ניקוי וכיו"ב, ההנחיות לשימוש במוצר מופיעות על גבי ההוראות המצורפות למוצר עצמו.

  4. בכל מקרה אחריות החברה לא תעלה על הסך אשר שילם המשתמש בגין רכישת המוצר.
    

 8. שימוש במדיה: 

  1. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, אין ביכולתה להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. כמו כן, החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

  2. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך הגלישה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, לתוכן מודעות, "באנרים "או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים )״לינקים״( לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

  3. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לתוכני אתרים שהקישורים אליהם נמצאים באתר.
    

 9. הקניין הרוחני:

  1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל התכנים המופיעים באתר העיצוב הגרפי של האתר, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלותה הבלעדית של החברה.

  2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד ואין להשתמש בהם לשימוש מסחרי. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר, אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, מראש ובכתב, הפרה של סעיף זה תחייב את המשתמש בפיצוי בהתאם לסעיף סעיף 56 (א) לחוק זכויות יוצרים תשס"ח - 2007. 

  3. חל איסור מוחלט על משתמש, להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מהחברה. לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים המופיעים בו או הנמכרים בו. להכניס לאתר תוכן ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או מדיה ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או באתרים המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן של החברה או של צד ג. להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני. 

  4. אסורה הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של כתובת ו/או URL אחר, או כחלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
    

 10. הסכמה לדיוור:

  1. בהרשמתו של משתמש לאתר, מסכים המשתמש לקבל מהחברה באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולארי דברי פרסומת הכוללים מבצעים, הטבות ופעילויות שמקיימת החברה.

  2. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר במידה ויסמן את הבחירה לכך.

  3. משתמש המבקש לבטל הסכמתו לדיוור רשאי לעשות זאת בכל עת בהודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: Sales@eatless.co.il

  4. וכן במענה לדיוור שהתקבל אצלו. 

 

11. כוח עליון:

במקרה של עיכוב באספקת הזמנה בנסיבות שאינן תלויות בחברה כגון: התפרצות מגפה )כגון הקורונה,( הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת החברה אשר בעטיו לא ניתן להשלים ביצוע של הזמנת משתמש (להלן: "כוח עליון") המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב השימוש באתר ו/או העיכוב בביצוע ההזמנה.

אחריות השימוש במוצר Eatless

 1. השימוש במוצר מומלץ לאנשים בריאים אשר אינם סובלים ממחלות רקע שונות. כל מי שסובל ממחלות רקע יש להיוועץ ברופא. 

 2. אין החברה נושאת באחריות על נזקים בריאותיים הנגרמים בעקבות השימוש במוצר. האחריות הבלעדית על נזקים אשר נגרמים בעקבות שימוש בתוסף התזונה הינו על היצרן בלבד. 

 3. איטלס מיוצר במפעל העומד בתנאים ובתקנים המחמירים של משרד הבריאות וה-FDA, ובעל תקן GMP.         

 4. להלן האישורים הייצור: כאן

 5. השפעות המוצר והתוצאות בעקבות השימוש בו, עלולות להשתנות מאדם לאדם בהתאם למבנה גופו, המטבוליזם שלו ושאר משתנים. 

 6. המידע באתר אינו מהווה התוויה רפואית כל שהיא ואינו מהווה תחליף לייעוץ עם רופא מומחה.

 7. מומלץ לשלב פעילות גופנית ולאמץ אורח חיים בריא בזמן שימוש בתוסף ה-EatLess.

 8. אריזת המוצר ומספר הטבליות בפועל, עשויים להשתנות בהתאם לזמינות במלאי.

 9. אין לעשות שימוש לרעה במוצר לביצוע דיאטות כאסח למיניהם. 

 

 אזהרות

 

 1. השימוש במוצר מיועד למבוגרים ולילדים מגיל 12 ומעלה. 

 2. נשים בהריון, נשים מניקות ואנשים הנוטלים תרופות מרשם - יש להיוועץ ברופא המטפל. 

 3. להרחיק מהישג ידם של ילדים. 

 4. יש לאחסן את המוצר במקום קריר ויבש.

 5. אין להשתמש ביותר מ-3 טבליות ביום. 

 6. אין להשתמש אם קיימת רגישות לאחד ממרכיבי המוצר.

 7. צריכה מופרזת עשויה לגרום לפעילות מעיים מוגברת.


 

נגישות:

 1. החברה עושה שימוש בתוכנה שמטרתה הנגשת המידע המצוי באתר למשתמשים בעלי מוגבלויות, על מנת לאפשר חוויה אופטימלית לכלל המשתמשים.

 2. ככל ומשתמש שם ליבו כי כתובות ו/או דפים מסוימים באתר טרם הונגשו על ידי החברה ו/או הונגשו באופן חלקי, החברה מתנצלת על אי הנעימות ככל ונגרמה ומבקשת כי תימסר לה מיידית הודעה על כך לכתובת דוא"ל: sales@eatless.co.il וככל ומצוי פתרון טכנולוגי הולם היא תפעל להנגשתם.

 3. החברה תמשיך במאמציה לשיפור הנגישות מתוך מחויבותה לכלל ציבור המשתמשים.

 4. בכל פנייה בעניין נגישות, ניתן לפנות לאחראי הנגישות של החברה, גב'/מר אסף סגל בטלפון  2635* או בדוא"ל: sales@eatless.co.il

 

פרשנות נוסח ודין השיפוט:

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו או בקשר עם החברה, יעשו בהתאם לדין הישראלי. 

 2. החברה שומרת על זכותה לשנות, לגרוע ו/או להוסיף לנוסח התקנון וכללי השימוש באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע והמחייב בכל עת והחברה רשאית לשנות את התקנון כולו או חלקו בהתאם לשיקול דעתה.

 4. הדין החל על כל עניין מכוח הסכם זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית המקומית והעניינית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד. 

 

המשתמש מצהיר כי קרא את סעיפי התקנון, ניתנו לו תשובות ביחס לכל שאלותיו והובהר לו כי התקנון מהווה חוזה בינו ובין החברה והשימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר ו/או הרכישה באתר מהווה הסכמה לתנאיו, כי תנאי ההרשמה, תנאי הרכישה, תנאי הביטול ומדיניות הפרטיות ידועים לו וכי מוסכם כי הפרה מצד המשתמש של הוראות התקנון מהווה הפרת הסכם זה.

bottom of page